İdraryolu Hastalıklarında Ozon Terapi

İdrar yolu hastalıklarının önemli bir kısmı enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık etkeni çoğunlukla cinsel yolla bulaşır ve idraryolları, mesane ve prostat enfeksiyonlarına yol açar.

İdraryolları, mesane ve prostat enfeksiyonları kolaylıkla kronikleşebilen, iyileşme görülse bile sıklıkla tekrarlayan hastalıklardır. Ancak tedaviler ozon terapi desteğiyle yapıldığında bu bir sorun olmaktan çıkar.

Üroloji Nedir?

Ozon terapi kronik sistit ve idrar yolu enfeksiyonlarında gittikçe daha sık başvurulan bilimsel bir yöntemdir
Ozon tedavisi hiçbir yan etkisi olmayan bir tedavidir

Erkek ve kadınların mesane ve idrar yolları ile ilgili hastalıkların ve teşhis ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir tıbbi branştır.

Üroloji erkek üreme organlarının hastalıklarını da kapsar. Örneğin kısırlık, sertleşme bozuklukları ve prostat hastalıkları gibi.

Böbrek taşı sorunları ve böbrek cerrahisi de ürolojinin alanına girer.

Mesane ve İdrar Yolları Enfeksiyonlarında Ozon Tedavisi

İdrar yolları enfeksiyonları kadınlarda daha sık olmakla birlikte her iki cinste de yaygındır ve çocuklarda da erken yaşlardan itibaren görülebilir. İdrar sondası uygulamaları yaşla birlikte artan enfeksiyon riskini daha da artırır.

Böbreklerden çıkan idrar üreterler ile mesaneye ulaşır, mesaneden sonra üretradan geçerek atılır. Mesane ve idraryolları hastalıkları ürolojinin konusudur.

Ozon tedavisi aşağıdaki ürogenital hastalıklarda uzun yıllardır yaygınlıkla uygulanmaktadır:

  • Akut veya kronik üretrit
  • Akut veya kronik sistit
  • Kronik pelvik ağrı sendromu (Ağrılı Mesane)
  • Kronik prostatit

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirici etkileriyle enfeksiyon hastalıklarında kesin çözüm sağlar. Bakınız >> Bağışıklık ve Ozon Tedavisi

Mesaneye Ozon Uygulaması

Kronik sistit hastalığında ozon tedavisinin yeri çok sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuştur.

Ozon terapi sadece antimikrobiyal değil, aynı zamanda doku onarımını hızlandırıcı etkileri ile de sistit tedavisinde fark yaratır.

Ozon tedavisi güçlü antiviral, antibakteriyel ve antifungal etkileriyle vücut dokularına zarar vermeyen bir dezenfektan gibi de rol oynar. Bu nedenle ozonun lokal (topikal) kullanım olanakları idrar yolu ve mesane hastalıklarında büyük önem kazanır.

Kronik sistitte mesane mukozasında distrofi, metaplazi ve dejenerasyon görülebilir. Bu yapısal reaksiyonlar kompleksi mesane mukozasında doku kan akışının düzensizliği ile birlikte seyreder.

Ozon tedavisi ile gözlenen olumlu yapısal değişiklikler, kan yoluyla yapılan ozon tedavisine nazaran intravezikal (mesane içine) yapılan tedavilerde daha belirgin bulunmuştur.

Mesaneye ozon uygulaması, yoğun onarıcı reaksiyonlara paralel olarak enflamasyonun azalması ve değişmesiyle kendini gösterir.

Damar yoluyla yapılan ozon tedavisinin de özel bir önemi vardır; bu tedaviler mesane mukozasındaki mikro dolaşımı önemli ölçüde iyileştirir.

Bu uygulamada mesaneye ozonlanmış bidistile su veya doğrudan ozon gazı verilir. Tedaviler daima kan yoluyla yapılan ozonterapi (major otohemoterapi) ile birlikte yürütülür.

Mesaneye ozon verilmesi 20-30 dakika sürer, tedavi sıklığı haftada 3 gündür.

Radyoterapinin Neden Olduğu Sistit ve Hematüride Ozon Tedavisi

Radyasyon sistiti, alt karında yer alan organların ışınlanmasından kaynaklanan bir mesane lezyonudur. Bu lezyonlar basit bir enflamatuar reaksiyondan, mesanenin neredeyse tamamen büzülmesine kadar değişen ağırlıkta olabilir.

Radyoterapi belli bir organdaki kanser hücrelerini hedefler ancak bu sırada çevre dokular daima zarar görür.
Ozon tedavisi radyoterapinin etkinliğini arttırırken işlem sırasında çevre dokularda oluşan hasarı da onarır.

Belirtiler kanlı işeme/kan işeme şeklinde olabileceği gibi zor işeme/ağrılı işeme ve idrarda eritrosit bulgusu ile de seyredebilir.

Radyasyonun neden olduğu ilerleyici sistit, tedavi çözümleri sınırlı ve neredeyse her zaman agresif olan ciddi bir klinik problem haline gelebilir.

Mesaneye ozon uygulaması radyoterapi sonrasında görülebilen hematüri (kan işeme veya idrarda kan görülmesi) vakalarında da uygulanabilir, etkili olduğu gözlenmiştir.

Ozon terapi, yara iyileşmesinde gecikme ve dokulara kan gitmemesiyle karakterize olan iskemik bozukluklarda özellikle faydalı bir tedavidir. Bu özelliğinden ötürü radyoterapi kaynaklı sistit ve hematüride denenmiş ve başarılı bulunmuştur.

Antibiyotiğe Dirençli İdrar Yolları Enfeksiyonlarında Ozon Tedavi

Birden çok ilaca dirençli bakteri izolatları, son yıllarda bakteriyel sistit nedeni olarak önemli ölçüde artmıştır. Bunun sonucu olarak, ilaca cevap vermeyen üretrit vakaları tedavide büyük sorun oluşturmaktadır.

Antimikrobiyal ilaçlara karşı artan bu direnç, etkili tedavi için daha az tedavi seçeneği bırakmaktadır. Toplumda antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkması, bu türlerin yayılmasını ve çoğalmasını azaltmak için farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır.

Ozon tedavisi bu sorun için şimdilik tek çaredir.

Ozon bakteriyel enfeksiyonlarla birkaç yönden savaşır:

  • Güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir
  • Vücudun antioksidan üretimini artırarak;
  • Kronik enfeksiyonun neden olduğu oksidatif stresi azaltır
  • Serbest radikal hasarından daha fazla koruma sağlar

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirici ve antimikrobiyal etkilerinden ötürü, antibiyotiklere yanıt vermeyen kronik enfeksiyonların tedavisinde uzun yıllardır araştırılmaktadır.

Örneğin, metisiline dirençli Stafilokok enfeksiyonlarında etkili bulunmuş, vankomisine alternatif olabileceği gösterilmiştir.

Vankomisin, metisiline dirençli menenjit ve diğer enfeksiyonlarda etkili olabilmekle beraber damar enjeksiyonu ile verilen ve enjekte edilen damarda ağrı, kemik iliği baskılanması, işitme kaybı ve alerji gibi ciddi yan etkileri olabilen bir antibiyotiktir. Ozon tedavisinin ise hiçbir yan etkisi yoktur, ayrıca uygulanması kolay ve zahmetsizdir.

Ozon tedavisi, ilaca cevap vermeyen üretrit vakalarında da etkili bulunmuştur.

Ağrılı Mesane Sendromunda Ozon Tedavi

İnterstisyel Sistit veya diğer adları ile ağrılı mesane veya kronik pelvik ağrı, bir kronik mesane hastalığıdır.

Bu hastalıkta ağrılı işeme, az ve sık işeme, işemeler sırasında ve arasında, bazen sürekli olarak devam eden ağrı yakınması vardır. Hastalık arada şiddetlenen ataklarla yıllar boyu sürebilir.

Ağrılı mesane veya kronik pelvik ağrı sendromu bir kronik ürolojik hastalıktır. Ozon terapi ile kısa sürede tedavi olur.
Ağrılı mesane veya interstisyel sistit, ağrılı işeme ve alt karında kronik ağrıya yol açar.

Ozon tedavisi kliniğimizde ağrılı mesane sendromunda uzun yıllardır uygulanmaktadır. Etkinliği klinik araştırmalarda da gösterilmiş olan bu yöntem hem belirtileri kısa sürede ortadan kaldırır, hem hastalığın tekrarlamamasını sağlar.

Tedavilerde kan yoluyla ozon tedavisi (major otohemoterapi) ve intravezikal ozonterapi (mesane içine ozon verilmesi yöntemi) birlikte uygulanır. Seanslar bir gün aralarla haftada 3 gün yapılır, tedavi 2 haftada tamamlanır.

Ağrılı mesane sendromunda ozon terapinin tedavi başarısı çok yüksektir. Bilimsel araştırmalarda, tedaviye yanıt vermeyen hasta olmadığı görülmüştür. 6 ay sonra yapılan takiplerde iyileşmenin hala korunduğu ve nüks görülmediği de gözlenmiştir.

Prostat Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Ozon terapi selim prostat büyümesinde, PSA yüksekliğinde, ve prostat kanseri tedavisinde uygulanmış, başarılı vaka çalışmaları yayınlanmıştır.

Ozon bu tedavilerde genellikle kan yolu ile (major otohemoterapi) uygulanmıştır.

O2/O3 tedavisinin bu etkinliği, kullanılan konsantrasyonlara ve dozajlara bağlıdır.

Ozon terapi prostat içine ozon enjeksiyonu yöntemi ile de uygulanabilir.

Erektil Disfonksiyonda Ozon Tedavisi

Erektil disfonksiyon ya da penis sertleşme bozukluğu pek çok nedeni olabilen kompleks bir bozukluktur. Diyabette çok görülmesi dolaşım bozukluğu ile ilgisinden ötürüdür.

Ozon tedavisinin bu durumda belirgin etkisi olduğu bilinmektedir ancak etki mekanizması tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Ozonun kılcal dolaşım bozukluğunu iyileştirici etkilerinden ötürü olduğu düşünülmektedir.

Ozonun İdrar Yolu Hastalıklarındaki Önemi Nedir?

Mesane ve idrar yolları hastalıklarının çoğu mikrobik hastalıklardır ve bunlar antibiyotiklere direnç gösterme eğilimindedirler.

Ozon tedavisi ise bakterilerin antibiyotik direncini ortadan kaldıran, tek başına uygulandığında da etkili olabilen yan etkisiz bir tedavi ajanıdır.

Ozon tedavisi klasik tıbbın çaresiz kaldığı kronik sistit ve idraryolu enfeksiyonlarında kısa sürede çözüm sağlayan bilimsel bir tıbbi tedavidir.

Ozon terapinin etki mekanizması hakkında bilgi için okuyunuz>>>

Ozon Terapisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ozon terapi tek bir seanstan ibaret olmayıp, düzenli aralıklarla birbirini izleyen seanslar halinde uygulanır.

Tedavinize başladığınızda verilen ilk ozon dozu vücudunuzu ozonla tanıştırma dozudur. Sonraki günlerde verilen dozlar ise vücudunuzu yavaş yavaş tedavi dozuna hazırlar.

Tedavinin gerçek dozuna ulaşmanız ise, sağlık durumunuza göre 3-4, belki 5 seans sonra olabilir. Buna doktorunuz karar verecektir. Bunun için sizi her seanstan önce görmesi, hastalığınızın tedaviye tepkisini yakından takip etmesi gerekir.

Ozon terapinin size faydalı olup olmayacağını anlamanız için 10-12 seans geçmesi gerekebilir. Tedavinin size faydalı olabilmesi için ona zaman tanıyınız.

Bu doz ayarlama süreci gereklidir çünkü ozon güçlü oksidan özellikte bir maddedir. Bu maddenin dikkatlice ayarlanmış düşük dozları vücutta antioksidan reaksiyon uyandırır, ozon etkileri de böyle başlar.

Ozon terapinin seans aralıkları çoğunlukla kısa tutulur. Çoğu durumda, yoğun bir tedavi ile daha çabuk iyileşirsiniz. Sık aralıklarla yapılan tedaviler daha az sayıda seans almanızı sağlar.

Ozon terapisi 4 saat aralarla yapılabilir. Haftada iki seanstan daha seyrek yapılması tedavi başarısını düşürebilir.

Sık Sorulan Sorular

Üroloji hastalığı ne demek?

Böbrek hastalıkları, böbrek taşı, mesane ve idrar yolları hastalıkları, ayrıca erkeklerde üreme bozuklukları ve prostat hastalıkları ürolojinin konusuna girer.

Üroloji neye bakar

Böbrek ağrısı, kum dökme, ağrılı işeme, kanlı işeme, idrar zorluğu, idrar kaçırma, altını ıslatma, erkek kısırlığı, mesane ağrısı, testis ağrısı gibi hastalıklara üroloji bakar.

Üroloji hastalıkları nelerdir?

Böbrek taşı, üreter enfeksiyon ve tümörleri, mesane enfeksiyonları ve tümörleri, üretranın enfeksiyon ve tümörleri ürolojinin konusudur.

Bu konuda bilimsel yayınlar var mı?

Sonuç

Kliniğimizde ozon terapi uzun yıllardan beri mesane ve idrar yolu hastalıklarında da başarı ile uygulanmaktadır.

Tedaviler Dr. Nilgün Eröztürk tarafından yürütülür.

Kliniğimizde uygulanan kanser tedavileri hakkında okumak ve bilgi almak isterseniz >> Kanserle Mücadelede Terapilerimiz