KBB Hastalıklarında Ozon

KBB kliniklerine en çok başvuru nedeni üst solunum yollarının enfeksiyon hastalıkları ve burun tıkanıklığıdır. Ozon Tedavisi Kulak-Burun-Boğaz hastalıklarında ilk tercih olabilecek derecede tedavi başarısına sahiptir.

KBB Hastalıkları Nelerdir?

ozon terapisi tedavisi sinüzit

Kulak, burun, boğaz hastalıkları, KBB hastalıkları olarak bilinir.

Bunlardan başka, baş-boyun bölgesinde kendini gösteren sinüzit, tonsillit (bademciklerin mikrobik hastalığı), farenjit (yutağın iltihabi hastalığı), larenjit (gırtlağın iltihabi hastalığı) gibi birçok hastalık da KBB hastalıklarıdır.

Orta kulak iltihabı, iç kulak nezlesi, kulak çınlaması ve işitme sorunları da KBB hastalıklarındandır.

Meniere hastalığı gibi, vertigo (baş dönmesi) ile seyreden hastalık da bir iç kulak hastalığı olduğu için KBB hastalığıdır.

Sinüzit Tedavisinde Ozon

Sinüzit yüz ve kafa kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iç yüzeyini döşeyen mukoza tabakasının iltihaplanması demektir. Bu iltihaplanma akut sinüzit adını alır ve rinit (nezle) sırasında genellikle olur. Nezle geçtiğinde sinüzit de iyileşir.

Sinüsler burnun yanlarında, üstünde ve arkasında yer alan kemiklerin içindeki boşluklardır. Bu boşlukların sıvı veya iltihap ile dolması sinüzite yol açar.
Sinüzit yüzdeki kemik boşlukların içlerinin mukus veya irin ile dolması ile meydana gelir.

Ancak sinüzit bir virüs enfeksiyonuna yakalanmadan da meydana gelebilir. Bunun nedeni genellikle mantarlar, çoğunlukla da küf mantarlarıdır. Nemli ortamların havasını kısa süre solumakla dahi kolaylıkla sinüslere yerleşen mantarlar, burada iltihap meydana getirirler.

Mantar enfeksiyonlarının ilaçlarla tedavi edilmesinin zor olduğu, mantar ilaçlarının karaciğerde ağır hasar meydana getirebildiği bilinmektedir. Bu yüzden sinüzit kronikleşmeye eğilimli bir hastalıktır.

Sinüzit tedavisinin genellikle başarısız olmasının bir nedeni de antibiyotikler ve ameliyatlar ile tedavi edilmeye çalışılmasıdır. Bu yöntemler mantar enfeksiyonlarını gidermekte etkisiz kalmaktadır.

Ozon hem bakterileri, hem virüsleri, hem de mantarları öldürücü etkiye sahiptir. Bu nedenle ozon tedavisi sinüzite neden olan bütün mikroorganizmalar üzerinde başarılı bir yöntemdir.

Kulak Yolu ile Ozon İnsüflasyonu

KBB hastalıklarında kulak yolundan ozon verilmesi halinde ozon, dış kulak yolundan deri altına ve kemiklerin içindeki hava boşlukları aracılığı ile tüm yüz ve süngersi kafa kemiklerine saniyeler içinde yayılır.

Ozon kulak zarından da orta kulağa geçer ve buradaki mikrobik iltihabı iyileştirir, orta kulaktan iç kulağa ve kafanın içine yayılır.

Bilimsel araştırmalarda; 1-3 gün aralıklarla, beş dakika süre boyunca verilen medikal ozonun burun tıkanıklığı, nezle, kulak ağrısı, baş ağrısı gibi sinüzit ve otitis media (orta kulak iltihabı) belirtilerini kısa sürede kontrol altına aldığı gösterilmiştir.

Ozon tedavisinin etkisinin kalıcı olması için genellikle 3-4 kez tekrarlanması gerekir.

Ozon tedavisi ile iyileşmiş bir sinüzit tekrarlamaz.

Ozon kulak ve beyin yapılarına zarar vermez, hiçbir yan etkisi yoktur.

Kulak yoluyla ozon insüflasyonu dış kulak yolu iltihabında, kulak zarı iltihabında, orta-kulak iltihabında (otitis media) ve sinüzitte yüksek oranda başarılı bulunmuştur. Kulak yoluyla verilen ozon tedaviden sonra uzun saatler boyunca kemik ve sinüslerde kalır, antimikrobik, antienflamatuar etkilerini göstermeye devam eder.

Burun Yoluyla Ozon İnsüflasyonu

Az miktarda ozonun kontrollü soluma sırasında burun boşluğuna şırınga edilmesi şeklinde uygulanır. Gerektiğinde, kulaktan ozon insüflasyonu tedavisi yanı sıra uygulanır.

Tinnitus (Kulak Çınlaması – Kulak Uğultusu) ve Ozon Tedavisi

Kulakta çınlama, uğultu veya makina gürültüsü şeklinde algılanan tüm seslere tinnitus denir. En sık rastlanan nedeni ses travmasıdır (şiddetli gürültülü yerlerde bulunma). Tinnitusun bu formu her yaşta görülebilir.

Yaşla birlikte giderek artan kulak çınlaması veya uğultusunun nedeni ise nadiren damar hastalıkları, çoğunlukla viral enfeksiyonlardır. Bazen de nedeni bilinemez.

Fiziksel ya da ruhsal stres, depresyon gibi nedenler de, bağışıklığı zayıflatarak viral enflamasyonun ortaya çıkmasını kolaylaştırmak bakımından, kulak uğultusunun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Trigeminal sinir üç daldan oluşur: Göz siniri, üst çene siniri ve alt çene siniri
Trigeminal sinir kökü kulağın hemen önündedir. Burası aynı zamanda uçuk virüsünün sessiz enfeksiyon yaptığı yerdir.

Tinnitusa neden olan viral enfeksiyon trigeminal sinirin viral enflamasyonu ile de ilişkili bulunmuştur. Herpes virüs ailesinden çeşitli virüslerin bu bölgede meydana getirdikleri enflamasyon, en bilinen şekli ile nevralji veya yüz felci şeklinde belirti verdikten bir süre sonra bazı hastalarda çınlama/uğultu şeklinde belirti vermektedir.

Çok sayıda trigeminal nevralji vakasının izleyen 1 yıl içinde kulak çınlaması yakınmasının olduğu tıbbi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, trigeminal sinirin viral hastalığında nevralji olmadan da tinnitus gelişebileceği gözlenmiştir. Cheng 2020

Çene eklemi hastalıklarından sonra da tinnitus görülme sıklığı artmaktadır. Virüslerin eklem hastalıklarına da yol açtıkları anlaşıldığından beri aradaki ilişki açıklığa kavuşmuştur.

Tinnitusun sebebinin trigeminus siniri başta olmak üzere çeşitli sinirlerle beyne bulaşan virüsler olabileceği varsayımı da vardır.

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirerek viral faaliyeti durdurabilir, viral enflamasyonu yatıştırabilir. ->Baş Ağrılarında Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi tinnitusu iyileştirmektedir, geceleri ortaya çıkan kulak uğultusunda başarı oranını yüzde yüz olarak bildiren yayın vardır.

Tinnitusun kaynağı beyinde mi?

Tinnitus gelişimine dair yeni görüşler:

Uzun bir süre bilim, sübjektif kulak çınlamasının iç kulaktan kaynaklandığını varsaydı. Bununla birlikte, bu varsayım, kulak çınlamasının genellikle işitme siniri kesildikten sonra bile devam etmesi gerçeğiyle çelişiyordu.

Görüntüleme yöntemleri yardımıyla, tinnitus hastalarında nöronal aktivitenin çeşitli beyin bölgelerinde değiştiğini belirlemek de mümkün olmuştur. Temel olarak, beynin işitsel ağlarındaki baskılayıcı ve uyarıcı süreçler arasındaki sağlıklı denge bozulur: İlgili beyin merkezlerinde, gerçek bir ses kaynağı mevcut olmadan sinir hücrelerinin artan aktivasyonu ve senkronize ateşlemesi vardır.

Bu açıdan, sübjektif kulak çınlamasında hayalet algılar ve ağrı ile paralellikler vardır: Tetikleyecek bir uyaran olmamasına rağmen beyinde anormal nöronal aktivite meydana gelir.

Sonuç olarak, kulak çınlaması çoğu durumda bir işitme bozukluğu paralelinde gelişmekle beraber kulak çınlaması şeklindeki algı bozukluğu beyinde gerçekleşmektedir.

>>Beyin Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Vertigo ve Meniere Hastalığında Ozon Tedavisi

iç kulakta yer alan vestibül, kemik labirentin merkezi bölgesidir. Orta kulak ile ii kulak arasındaki oval pencerenin hemen arkasında saccule yer alır.
İç kulakta yer alan sakkulus ve utrikulus vestibüler organı oluşturur

İç kulaktaki denge organı Labirent ve Vestibül’dür. Vestibül 5 mm boyunda basık oval yapıdadır. Utrikulus ve sakkulus (kesecik) adı verilen kısımlardan oluşur.

Vestibül, baş pozisyonu hakkında bilgi toplamak için oldukça ayrı iki sistem içerir:

Yarım daire kanalları, başın herhangi bir yöndeki hareketini algılarken, vestibüler sistem olan sacculus ve utrikulus kompleksi, başın hareket etmediği zamanlardaki konumunu kaydeder.

Utrikulus ve sakkulus iç yüzeyinde nöroepitelyal hücreler yer alır. Bunlar yüzeyi kaplamakla beraber, aslında bir çeşit sinirsel algı hücreleridir. Titrek tüylü hücrelerdir. Bulundukları alana makula adı verilir.

Makulada kalsiyum karbonat kristalleri yer alır. Bu kristallere otokoni adı verilmiştir. Otokoniler baş pozisyonuna bağlı olarak dinlenme konumları bozulduğunda yeniden konum alırlar ve bu sırada titrek tüylü hücreleri uyarırlar.

İç kulakta yer alan koklea, spiral şeklinde bir boşluktur. 3 bölümden oluşan kokleanın içinde, skala vestibüli ve skala timpani perilenf sıvısını barındırırken skala media içerisinde endolenf sıvısı bulunur.

Vertigonun birçok sebebi bulunabilir. En sık görülen neden labirentin viral enfeksiyonlarıdır (Paroksismal Labirent Vertigosu).

Kokleada viral enfeksiyon olduğunda, virüsün enfekte ettiği yere bağlı olarak bu sıvıların içeriği değişir ve basıncı artar, bu ise vertigo belirtisine yol açar. Beraberinde ıslaklık ve/veya dolgunluk hissi çoğunlukla algılanır.

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirerek viral faaliyeti durdurabilir, viral enflamasyonu yatıştırabilir. Yapılan bilimsel araştırmalarda ozon tedavisinin vertigo, işitme kaybı, tinnitus and nistagmus belirtilerini sırasıyla yüzde 90, yüzde 80, yüzde 65 ve yüzde 100 oranında iyileştirdiği gösterilmiştir.

İşitme Kaybında Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi anti-viral, anti-enflamatuar etkileriyle, ve hücrelerimizin antioksidan kapasitesini artırıcı etkileriyle, işitme kaybını durdurmakta etkilidir.

Ozon tedavisi, iç kulaktaki işitme organında meydana gelen enflamasyonu ve enfeksiyonu kontrol altına alabilmekte, doku hasarını giderebilmektedir.

İç kulakta akustik travma dahil, ozon tedavisinin işitme kaybı üzerindeki etkileri ile ilgili pek çok bilimsel araştırma yapılmış, ozon terapi bütün bu araştırmalarda başarılı bulunmuştur.

Ani İşitme Kaybında Ozon Tedavisi

3 günden daha az zamanda, birbirine komşu üç frekansta 30 dB’den daha fazla sensorinöral kayıp, ANİ İŞİTME KAYBI olarak adlandırılmaktadır. Ani işitme kaybında;

 • İşitme kaybı birdenbire gelişir
 • İşitme kaybının nedeni belli değildir
 • İşitme kaybı ciddi boyutlardadır
 • Tinnitus (kulak çınlaması/uğultusu) eşlik edebilir
 • Vertigo (baş dönmesi), bulantı-kusma görülebilir

Ani işitme kaybının en sık görülen nedeni viral kokleitis’dir. Vakaların yüzde 30-40’ında virüsler sorumlu tutulmaktadır.

Menenjit sonrasında yüzde 20’ye varan oranlarda görülür. Kabakulak virüsü de neden olabilir.

Herpes virüs ailesinden sitomegalovirüs, su çiçeği virüsü, uçuk virüsü, enfeksiyöz mononükleoz/ 6. hastalık/ öpücük hastalığı virüsü (EBV-Epstein-Barr Virüsü), ayrıca adenovirüs tip II, kızamık, kızamıkçık virüsleri ve grip virüslerinin viral kokleitis yaparak ani işitme kaybına neden oldukları gösterilmiştir.

Ani işitme kayıpları çoğunlukla kokleada viral enflamasyon gelişmesine bağlıdır (viral kokleitis)

İşitme kayıpları, sinirsel hasar ilerlediğinde zor tedavi olduğundan, ozon tedavisi erken müdahale şartıyla etkilidir. Tedaviye işitme kaybının ilk günlerinde başlanmalıdır.

İşitme kaybı tedavisinde ozon terapi kan yolu ile uygulanır (Major Otohemoterapi).

KBB hastalıklarında olduğu gibi işitme kaybında da ozon, bilimsel çalışmalarda araştırılmıştır:

 • Aşırı gürültü ile deney hayvanlarında oluşturulan koklea ve beyin dokularındaki hasarı gidermektedir.
 • Ozon tedavisi, beyin ve kokleada hasardan korunma sağlayan antioksidan kapasitesini arttırmaktadır.

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Anti-viral, anti-bakteriyel ve anti-fungal etkileriyle, KBB hastalıklarına yol açan virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı tedavi sağlar
 • Güçlü anti-enflamatuar etkilere sahiptir, iltihaplanmayı hızla iyileştirir
 • Hücreleri serbest radikal hasarından korur, antioksidan kapasitesini arttırır
 • Mitokondriler ozon tedavisinden sonraki ilk 40 dakika içinde yenilenmeye başlar
 • Damar elastikiyetini düzeltir, kan dolaşımını iyileştirir
 • Kan oksijen düzeylerini yükseltir. Hücrelerin oksijen kullanımında artış sağlar
 • Kılcal dolaşım bozukluğunu iyileştirir, yeterince oksijen alamayan alanlarda yeni kılcal damarlar oluşmasını sağlar
 • Endorfin üretimini uyarır, ağrı kesici etki gösterir
 • Melatonin üretimini uyarır
 • Vücudun hormonal ortamını dengeye kavuşturur

KBB Hastalıklarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

KBB hastalıklarının çoğu enfeksiyon hastalığıdır ve yetersiz tedavilerde kronikleşmeye, tekrarlamaya eğilimlidir.

Bunun en büyük nedeni gereksiz antibiyotik kullanımıdır. Zira KBB hastalıklarının önemli bir kısmı virüsler ve mantarlar yüzünden meydana gelmektedir. Antibiyotikler ise bu mikroplara karşı etkisizdir.

Antibiyotikler sadece bakterilere karşı etkilidir. Ancak bütün bakterilere karşı etkili bir antibiyotik yoktur. Antibiyotiklerin her biri ancak belli bir grup bakteri üzerinde etkilidir, diğerlerinde hiçbir etki göstermez.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da antibiyotik direncidir. Gereksiz antibiyotik kullanımı yüzünden toplumu enfekte eden bakterilerin çoğu antibiyotiklere direnç geliştirmiştir.

Antibiyotik direncinin bir nedeni de, çoğu bakteriyi ele geçirmiş olan bakteriyofajlardır. Bakteriyofaj, bakterilerin içine girerek, çoğalmak için onları kullanan virüslere denir.

Virüsler çoğalmak için her tür hücreyi seçebilirler. İnsan sağlığı bakımından en önemli olan bakteriler streptokoklardır. Virüsler bu bakterilerin içinde insan bağışıklık hücrelerinden saklanır, bu sırada kronik iltihaplara neden olurlar.

Antibiyotikler başlangıçta streptokoklara karşı etkili olmakla beraber, günümüzde çoğu antibiyotik bu bakterilere etkisiz kalmıştır. Nedeni, streptokokları ele geçirmiş olan bakteriyofajların bakteriyi yöneterek antibiyotiklerden korunmalarını sağlamalarıdır.

Ozon güçlü anti-viral, antibakteriyel etkileriyle, virüslerin ele geçirdiği bakterilerin antibiyotik direncini yok eder.

KBB hastalıklarında, antibiyotik tedavileri ile kombinasyon halinde veya tek başına uygulanan ozon tedavisi kronik enfeksiyonların kısa sürede iyileşmesini sağlar.

>>Ozon Tedavisinin Endikasyonları

Kulaktan ozon tedavisi nasıl yapılır?

Özel bir kulaklıkla, yavaş salınım halinde uygulanan ozon tüm yüz ve kafa kemiklerine yayılarak mikrop öldürücü etkileriyle enfeksiyon ve enflamasyonu iyileştirir.

Ozon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Ozon tedavisi mikrobik hastalıklarda, beyin ve sinir hastalıklarında, bağışıklık hastalıklarında ve dolaşım bozukluklarında uygulanır.

Ozon tedavisi işitme kaybına iyi gelir mi?

Ozon tedavisi ani işitme kaybında erken dönemde uygulandığı takdirerde işitme kaybını geri döndürebilir.

Ani işitme kaybında Ozon tedavisi mi daha etkilidir, Hiperbarik oksijen terapisi mi?

Ozon tedavisi ani işitme kaybında hiperbarik oksijenden daha etkili bulunmuştur.

Bu sayfadaki bilgilerin bilimsel yayınları var mı?

Sonuç

Kliniğimizde, KBB hastalıklarında aşağıdaki tedavi yöntemlerini uygulamaktayız.

 • Ozon Tedavisi
 • Hidrojen Tedavisi
 • Akupunktur
 • Alerji tedavileri
 • Holistik tedaviler
 • Beslenme yönetimi

Ozon tedavisi, antienflamatuar ve antimikrobik etkileriyle çoğu virüsün ilk enfeksiyon belirtilerini yaptığı baş-boyun bölgesinde ve kulak-burun-boğaz hastalıklarında ilk tercihi hak eden bir tedavidir.

Kliniğimizde KBB hastalıklarında ozon tedavisini aşağıdaki yöntemlerle uygulamaktayız:

 • Bağışıklığı güçlendirmek ve vücudun antioksidan kapasitesini artırmak üzere kan yoluyla ozon tedavisi
 • Çocuklarda ve damar yoluyla ozon tedavisi almak istemeyenlerde yine bir kan ozonlama yöntemi olan rektal ozon insüflasyonu
 • Ozonun antiviral, antifungal ve antibakteriyel etkilerinden faydalanmak üzere, ozo gazının doğrudan hasta dokuya uygulanması şeklinde yapılan uygulamalar
  • Kulak yoluyla ozon insüflasyonu (sinüzit ve orta kulak enfeksiyonunda)
  • Burun yoluyla ozon insüflasyonu (sinüzit ve rinitte)
  • Ozonlu bileşikler ile ağız-yutak ve boğaz tedavileri
  • Bademcik iltihabında iltihaplı dokulara ozon şırınga edilmesi
  • Bademcik iltihabında bademciklere ozonlu bileşiklerle uygulanan tedaviler
  • Dış kulak yolu hastalıklarında ozonlu bileşiklerle yapılan uygulamalar

Kronik sinüzit, alerjik nezle, kronik burun tıkanıklığı gibi hastalıklarda alerjilerin tespit edilmesi ve alerji tedavisi gibi, akupunktur gibi yöntemlerden de faydalanmaktayız.

Hiçbir hastalık herkeste aynı yöntemle iyileştirilemeyeceği için, geniş bir yelpazede yer alan çeşitli tedavi yöntemlerinden size en uygun olanı kararlaştırmak üzere, lütfen randevu alınız.

Covid-19 Tedavisinde Ozon