Beyin Hastalıklarında Tedaviler

Beyin hastalıkları yaygın hastalıklardandır, dünyada yaşayan her 6 kişiden birini etkilerler. ABD’de yapılan bir araştırma nüfusun yüzde 60’ının bir nörolojik hastalık veya bozuklukla yaşamakta olduğunu göstermiştir.

Günümüzde, depresyon gibi duygudurum bozukluklarının, bipolar bozukluk, şizofreni gibi ruh hastalığı olduğu düşünülen hastalıkların da altında organik, beyin fonksiyon bozukluğuna yol açan bir beyin hastalığı bulunduğu düşünülmektedir. Örneğin bir araştırmada ağır suç işlemiş akıl hastalarının yüzde 85’inin geçmişinde bir organik beyin hastalığı/hasarı bulunduğu görülmüştür.

Son bulgular, beyinle ilgili birçok hastalığın anne karnında, erken gelişme çağlarında veya yetişkinlikte geçirilen viral enfeksiyonlara bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

Beyin Hastalıkları Nelerdir?

 • Afazi
 • Baş ağrısı ve Migren
 • Beyin sarsıntısı, Travmatik beyin hasarı ve Kronik Travmatik Ensefalopati
 • Beyin ve Sinir Tümörleri
 • Demans (Bunama), Alzheimer hastalığı, Lewy cisimciği demansı
 • Epilepsi
 • Hareket Bozuklukları (Serebral Palsi, Ataksi, Parkinson hastalığı, Esansiyel Tremor (el, baş, ses titremesi), Distoni, tikler, Tourette hastalığı)
 • İnme/felç
 • Multipl skleroz
 • Nöroenfeksiyöz Hastalıklar (menenjit, ensefalit, nörosarkoidoz, HTLV-1 myelopati, transverse myelit)
 • Nörogenetik Hastalıklar (Huntington hastalığı, Kennedy hastalığı, spinoserebellar ataksi, spinal müsküler atrofi, kalıtsal motor nöron hastalığı, erken başlangıçlı kas bozuklukları, Charcot-Marie-Tooth nöropatileri, kalıtsal spastik paraplejiler, Friedreich ataksisi, kas distrofileri (Duchenne ve LGMD) konjenital kas distrofileri ve miyopatiler)
 • Nöromusküler Hastalıklar (ALS; diyabetik, kalıtsal veya kemoterapiye bağlı periferik nöropati; Guillain-Barre hastalığı; Miyastenia gravis; Müsküler distrofi ve miyopatiler)
 • Otizm, Dikkat bozuklukları ve Nörogelişim hastalıkları, Disleksi
 • Uyku bozuklukları

Beyin Hastalıklarının Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi beyin hastalıklarında da antibiyotik ve çeşitli ilaçlar, kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi yöntemler uygulanır.

Bununla beraber, çoğu beyin hastalığının tedavisi yoktur. Ozon tedavisi ve hidrojen tedavisi birçok beyin hastalığına ümit olabilir.

Beyin hastalıklarının çoğunda enflamasyon, oksidasyon süreçleri ve viral faaliyet tespit edilmiştir. Tüm bu etki ve tepkiler beyin hastalıklarının aslında bağışıklık ile yakından ilgili olduğunu gösterir.

Ozon ve hidrojen tedavilerinin etki mekanizması tam da bu hastalık süreçlerini hedef alır: Virüsler, bağışıklık ve enflamasyon, oksidasyon

Beyin Hastalıkları Çeşitleri

Hastalığı başlatan nedenlere göre beyin hastalıkları çeşitleri şöyle sıralanabilir:

 • Travma hasarları
 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Virüs enfeksiyonları
 • Protozoa ve diğer parazitlerin kistleri
 • Beslenme yetersizliği veya dengesizliği
 • Alkol ve madde kullanımına bağlı dejeneratif bozukluklar
 • Karbonmonoksit ve kimyasal maddelere bağlı zehirlenmeler
 • Ağır metal birikimine bağlı yapısal ve işlevsel bozulmalar
 • Otoimmün doku hasarları
 • Damar anevrizmaları
 • Damar tıkayıcı oluşumlar (yağ, hava, pıhtı embolileri)
 • Damar yapısını bozan kronik hastalıklar
 • Kan dolaşımı bozuklukları (hipotansiyon, hipertansiyon)
 • Kan oksijenlenme bozuklukları
 • Yetersiz gece uykusuna bağlı yapısal ve işlevsel bozulmalar
 • Kafadaki komşu doku ve organların ve iç organların hastalıkları (Sinüzit, Ortakulak iltihabı, Karaciğer hastalıkları, Akciğer hastalıkları, Kalp hastalıkları)

Ozon Tedavisinin Beyin Hastalıklarındaki Önemi

 • Tümörler dahil, beyin hastalıklarının önemli bir kısmı bakteriyel, viral enfeksiyonlardan, bağışıklık sorunlarından, dolaşım bozukluklarından ve iç organ hastalıklarından kaynaklanır.
 • Ozon, güçlü anti-viral, antibakteriyel, anti-enflamatuar profili ile, oksidatif hasarı iyileştirici, hücre detoks mekanizmalarını harekete geçirici, kan dolaşımını iyileştirici ve kan oksijen içeriğini arttırıcı etkileriyle bu hastalıkların tümünün gelişme mekanizmasında etkilidir.
 • Ozon bağışıklığı güçlendirir, enflamatuar sitokinlerin üretimini baskılar, antienflamuar sitokinlerin ve interferonların üretimini artırır, ve bağışıklık hücrelerinin sayısını artırır.
 • Ozon ayrıca kan ve dolaşım dinamiklerini bozarak beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen birçok akciğer, karaciğer ve kalp hastalıklarını iyileştirerek de beyin sağlığını korur.
 • Ozon travmalardan, inme ve serebral hemoraji (beyin kanaması), beyin cerrahisi, radyoterapiden kaynaklanan hasarlarda beyin dokusunun hızla onarımını sağlayan, beyin kan dolaşımını iyileştirici ve enflamasyon önleyici etkileri ile de beyin sağlığında koruyucu etkiye sahiptir.
 • Nöropatik ağrı ve hiperaljezinin tedavisinde etkilidir.

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Sinir hücrelerini serbest radikal hasarından korur, hücrelerin antioksidan kapasitesini arttırır.
 • En önemli etkilerinden birini hücrelerin enerji santralı olan mitokondrilerde gösterir: Beyin hücrelerinin mitokondrileri ozon tedavisinden sonraki ilk 40 dakika içinde yenilenmeye başlar.
 • Damar elastikiyetini düzelttiği bilinen tek tedavi ajanıdır. Bu etkisi ile damar sertliği ile seyreden aterosklerozu iyileştirir, beyin hücrelerine daha çok kan gitmesini sağlar.
 • Beyin kan dolaşımındaki oksijen düzeylerini yükseltir. Nöronların oksijen kullanımında artış sağlar.
 • Kılcal dolaşım bozukluğunu iyileştirir, hipoksik (oksijen alamayan) alanlarda yeni kılcal damarlar oluşmasını sağlar.
 • Beyin cerrahi hastalıklarında da etkilidir. Cerrahi sonrasında iyileşme süresini kısaltır, kognitif (bilişsel) belirtileri azaltır, yaşlı hastalarda genel anesteziklerin beyin fonksiyonlarına yaptığı olumsuz etkileri giderir.
 • Ağrı kesicidir.

Hidrojen Tedavisinin Beyin Hastalıklarındaki Önemi

Hidrojen tedavisi beyin hastalıklarında özellikle önerilmektedir. Hidrojen, beyin dokusunu tehdit edebilecek tüm durumlarda koruyucu olarak ve beyin hastalıklarında tedavi edici olarak giderek daha çok ilgi çekmektedir. Hidrojen dünyada en çok beyin hastalıklarında araştırılmaktadır.

 • Hidrojen nöroprotektiftir. Sinir dokularını korur.
 • Erken uygulanırsa beyin enfarktüsünü büyük çapta iyileştirir.
 • Kalp durması sırasında beyne yeterli kan gitmemesi yüzünden oluşan beyin harabiyetini önler.
 • Mitokondri işlevlerini düzeltir. Bu etki özellikle beyin hücreleri için önem taşır. Çoğu beyin hastalığında mitokondriler önemli rol oynar (örneğin MS).
 • Nöropatik ağrıları giderir.
 • Birçok ensefalit geride ağır bilişsel bozukluk bırakır. Hidrojen ensefalitlerin iz bırakmadan iyileşmesini sağlar.
 • Hidrojen sinir hücrelerinin enflamasyonunu (iltihabını) önler.
 • Otofaji başlatıcı etki mekanizmaları üzerinden beyin hücrelerinde yenilenme başlatır.
 • En sık görülen habis beyin tümörü olan glioblastomanın gelişimini durdurur.
 • Glioma hücrelerinin küre oluşturmasını, hücre göçünü, çevre dokuyu istilasını ve koloni oluşturmalarını baskılar.

Hidrojen Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Güçlü anti-enflamatuardır
 • Seçici antioksidandır (sadece zararlı maddelere etki gösterir)
 • Stres altındaki hücrelerin ölmesini engeller, böylece doku hasarını ve organ kaybını önler
 • Hasta hücrede sekteye uğramış olan otofaji mekanizmasını harekete geçirir, hücrede yenilenme başlatır (otofaji hücrelerin işe yaramayan organellerini ve hücresel atıkları geri dönüştürme işlemine denir)
 • Güçlü ağrı giderici etkiye sahiptir
 • Uykusuzluğa çok iyi gelir. Kesintisiz, derin uyku sağlar
 • Radyoterapi sırasında radyasyonun neden olduğu oksidatif stresi azaltır, yaşam kalitesini yükseltir ve bu sırada radyoterapinin anti-tümör etkisini azaltmaz.
 • Radyoterapi sırasında normal hücreleri radyasyon hasarından korur.
 • Kemoterapi ilacı sisplatinin (cisplatin) neden olduğu ölümleri azaltır, sisplatin kaynaklı kilo kaybını tersine çevirebilir.

Sık Sorulan Sorular

Ozon tedavisi beyne iyi gelir mi?

Ozon tedavisi beyin dokusuna ve beyin fonksiyonlarına olumlu etkileri kanıtlanmış bir tedavidir. Bu etkisi daha tedavinin başında baş ağrılarının geçmesi, uykusuzluğun iyileşmesi, uyku kalitesinin düzelmesi, uyku apnesinin geçmesi, depresif duygu durumunun iyileşmesi, reflekslerin düzelmesi ile kendini gösterir.

Ozon tedavisi ne kadar sürede etki eder?

Ozon tedavisinin etkisi dakikalar içinde başlar.

Sonuç

Kliniğimizde ozon terapi uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Selim beyin tümörleri ve habis beyin tümörleri dahil, beyin hastalıklarında ve sinir hastalıklarında özel tedavi protokollerimiz bulunmaktadır.

Beyin ve sinir hastalıklarında tedavilerimiz çoğunlukla ozon terapi ve hidrojen terapi kombinasyonu ile yapılır. Tedavilerde hidrojen tedavisi soluma yöntemi ile, ozon tedavisi kan yoluyla verilmektedir. Kan yoluyla ozon tedavisi yapılamayan hastalarda alternatif yöntemlerimiz vardır.

Tedaviler gerektiğinde damar yoluyla verilen infüzyon tedavileriyle desteklenir.

Kemoterapi alan hastalarda antioksidan desteği sağlanır.

Nörojenik ağrılarda gerektiğinde ozon ile özel ağrı giderici tedaviler yapılır.

Tedaviler çoğunlukla haftada 2 gün, bazı durumlarda her gün yapılmak üzere planlanır.

Hidrojen tedavisi seans süreleri 1,2 veya 4 saat sürmekte, gerekirse her gün uygulanabilmektedir. Tedaviler ozon tedavisi ile aynı anda yapılabilmektedir.

Gereken seans sayısı hastaya göre değişir.

Başa dön tuşu